Oferta archiwalna

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Oferta archiwalna

5 300,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


specjalista BHP Kościan, pracownik biurowy Kościan

 • Przeprowadzanie planowanych kontroli bezpieczeństwa zgodnie z
  rocznym harmonogramem: przegląd obszaru wg listy kontrolnej,
  sporządzenie protokołu pokontrolnego i polecenia pokontrolnego,
  przekazanie właścicielowi obiektu, monitorowanie stanu realizacji
  zaleceń
 • Udział w audytach korporacyjnych oraz monitorowanie działań poaudytowych
 • Sporządzanie
  harmonogramu pomiarów środowiska pracy na cały rok, monitorowanie
  realizacji harmonogramu, współpraca z akredytowanym laboratorium
  wykonującym pomiary, uzupełnianie harmonogramu o bieżące wyniki pomiarów
 • Udział
  w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy: wysłuchanie
  poszkodowanych, świadków, specjalistów, lekarzy, sporządzenie
  dokumentacji powypadkowej, prowadzenie Rejestru wypadków i rejestru
  absencji
 • Przeprowadzanie instruktaży ogólnych w ramach szkoleń wstępnych
 • Nadzór
  i współudział w aktualizacji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w
  zakładzie. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na
  stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne,
  szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • Opracowanie i opiniowanie instrukcji w zakresie BHP
 • Udział w posiedzeniach Komisji BHP, sporządzanie protokołów i zaleceń do realizacji
 • Doradztwo
  w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
  występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki
  uciążliwe.


Ważne do: 2020.02.13, wyświetleń: 253

nr ogłoszenia: 1358